Counter-Strike Online Thailand Wiki
Advertisement
Counter-Strike Online Thailand Wiki

ระเบิดขวด (Petrol Bomb หรือ Molotov Cocktail) เป็นกระสุนใน Counter-Strike Online

ภาพรวม[]

ระเบิดขวด จะระเบิดเมื่อไปกระทบกับวัตถุ และจะลุกเป็นไฟกระจายภายในรัศมี ไฟสามารถเผาสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องได้เช่นกัน

อาวุธที่ใช้กระสุนนี้[]

Petrol boomer

แกลเลอรี่[]

ลิงก์จากภายนอก[]


Advertisement