Counter-Strike Online Wiki Thailand Wiki

กำลังแก้ไข (เฉพาะส่วน)

AWP

0
  กำลังโหลดตัวแก้ไข
 • ไรเฟิลซุ่มยิง
 • ใช้กระสุน .338mm
 • Accuracy International
 • อาวุธ
 • อาวุธสัญชาติอังกฤษ
 • อาวุธดั้งเดิม
 • อาวุธที่มีเวอร์ชั่นอื่น
 • อาวุธน้ำหนักมาก
 • ไรเฟิลซุ่มยิง Bolt action
 • อาวุธที่มีเวอร์ชั่นสีแดง
 • อาวุธที่มีลายพราง
 • อาวุธที่มีความแม่นยำสูง
รับข้อมูลจาก "https://cso.fandom.com/th/wiki/AWP"

แสดงตัวอย่าง

Mobile

Desktop