Counter-Strike Online Wiki Thailand Wiki

กำลังแก้ไข

Cheytac M200

0
  กำลังโหลดตัวแก้ไข
 • ไรเฟิลซุ่มยิง
 • อาวุธ
 • ใช้กระสุน .338mm
 • Cheytac Intervention
 • อาวุธสัญชาติอเมริกัน
 • ไรเฟิลซุ่มยิง Bolt action
 • อาวุธจาก Code Box
 • อาวุธพรีเมี่ยม
 • อาวุธที่มีกล้องเล็ง
 • อาวุธน้ำหนักมาก
 • อาวุธที่มีโหมดยิงที่สอง
 • อาวุธที่มีความแม่นยำสูง
รับข้อมูลจาก "https://cso.fandom.com/th/wiki/Cheytac_M200"

แสดงตัวอย่าง

Mobile

Desktop